ถ้าไม่ ยอมรับและเข้าใจ

ถ้าไม่ ยอมรับและเข้าใจ
ใน ความเป็นไปของชีวิต
คนเรา….
ย่อมไม่อาจหลีกหนีจาก ความทุกข์